Anlæg af sø i Sønder Stenderup

I efteråret 2011 blev der med økonomisk støtte fra Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri etableret en sø på Jens Barsøes mark i Sønder Stenderup ved Løver Oddevej og Hyldvej.

Søen er anlagt med et forventet samlet vandvolume på ca. 4.300 m3, når den er fyldt helt op med vand. Søen er videre anlagt med en gennemsnitsdybde på 1 meter.


Bangsgaard & Paludan ApS har fungeret som proceskonsulent for lodsejeren under projektforløbet. 

sen


Projektets formål, indhold og effekt

Anlæggelsen af søen opfylder tre overordnede formål, som er at

  • skabe ny våd natur for dyr og planter, der er tilknyttet mindre søer,
  • fjerne kvælstof fra vandmiljøet,
  • reducere hyppigheden af oversvømmelser i Sønder Stenderup.


Ny natur

Søen forventes at kunne bidrage til gennemførelse af handlingsplaner for biologisk mangfoldighed.

Søen er anlagt med så fladt et anlæg, som det stærkt kuperede terræn har tilladt det, for at sikre gode adkomstforhold for padder og andre dyr. Desuden vil de relativt små gennemsnits vanddybder på omkring 1 meter sikre gode betingelser for, at søen kan anvendes som ynglelokalitet for frøer og padder, insekter og andre dyr, der er tilknyttet lavvandede søer.

Der ledes kontinuerligt vand til søen via et hoveddræn, der afvander landbrugsarealer i oplandet til søen, hvilket forventes at sikre, at søen ikke tørrer ud, til gavn for dyr og planter, der i fremtiden vil være tilknyttet søen.

Normalt vil der ved vandhuller, der anlægges alene med det formål at sikre gode levesteder for padder, ikke være til og afløb. I dette projekt vil der dog være dræntilløb og afløb for at sikre opfyldelse af delmålet om næringsstoftilbageholdelse og omsætning.

Der videre etableret en randzone i umiddelbar tilknytning til søen, som sammen med søens areal udgør 0,9 ha. I dette område må der ikke i fremtiden må dyrkes, sprøjtes eller jordbehandles, hvor naturen frit kan udvikle sig.


Reduktion i næringsstofudvaskning

Søen kan betragtes som et konstrueret vådområde, som forventes at omsætte kvælstof og tilbageholde partikelbundet fosfor.

En kvælstofomsætning i søen vil bestå af • et direkte drænopland • ekstensivering af landbrugsarealer

Efter retningslinierne i teknisk anvisning fra DMU vedr. overvågning af effekten af etablerede vådområder kan kvælstoftilførslen til søen via det direkte opland opgøres til 34,6 kg N/ ha. eller i alt 1038 kg N årligt.

Hertil kommer, at ca. 0,9 ha. omdriftsjord er ekstensiveret i og omkring søen, hvilket årligt bidrager med en reduktion i kvælstoftilledningen til vandmiljøet på 42 kg N. 

Den samlede kvælstoftilførsel kan herefter opgøres til 1080 kg N pr. år.

Det vurderes, at vandets opholdstid i søen ofte er under 1 uge, hvor ”DMU’s såkaldte sømodel ikke kan anvendes til at opgøre kvælstofomsætningen i området.  Hertil kommer, at søen i udgangspunktet er meget lavvandet, hvorfor projektområdet i stedet bør betragtes som et overrislingsanlæg og ikke en sø i relation til beregning af forventet kvælstofomsætning.

Erfaringstal fra tidligere gennemførte vådområdeprojekter har vist omsætningsrater ved overrislingssystemer på 50 % af det tilførte kvælstof fra det direkte drænopland.  Det giver en kvælstofomsætning i søen på 519 kg N pr. år.

Med ekstensiveringen af arealet giver det en samlet omsætning af kvælstof på 561 kg N pr. år.

Med ovennævnte forventede næringsstoftilbageholdelse vil projektet bidrage til gennemførelse af vandrammedirektivets mål om god økologisk tilstand i vandområder, som i dag er næringsstofbelastet.


Reduktion i oversvømmelser

Ind- og udløb af søen er placeret således, at der ikke ved normalsituationer er en stuvningspåvirkning af rørledningen opstrøms søen for at tilgodese afvandingsinteresserne opstrøms. Fra afløbet føres vandet fra søen videre i den eksisterende drænledning til udløb i Skidenbæk i Sønder Stenderup.

Afløbet fra søen er indrettet med en afløbsregulator, der tilbageholder vand ved større afstrømninger, hvilket vil bidrage til at reducere hyppigheden af oversvømmelser i Skidenbækken, som er beliggende i Sønder Stenderup nedstrøms for søen. 

foto 1


Lodsejer: Jens Barsøe, Stenderupvej 183, 6092 Sønder Stenderup

Projektet er udført med økonomisk støtte fra Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer.

Se link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_da.htm


 

stottet-af-fodevareminister ministeriet eu